Profil

Jsem autorizovaný inženýr (projektant) v oblasti pozemní stavby a poskytuji komplexní služby v oblasti projekce budov. Mimo projekční činnosti zajišťuji rovněž inženýrskou činnost, autorský a stavební dozor. Svým zákazníkům nabízím také zpracování vizualizace objektů.

Projektová činnost

Hlavní náplň projektových prací tvoří vypracování projektů staveb občanských a bytových:

  • Studie stavby (DUR)
  • Projekt pro stavební povolení nebo ohlášení (DSP)
  • Projekt pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace k programu Zelená úsporám (projekt, statické posouzení, požárně bezpečnostní posouzení, odborný posudek, průkaz energetické náročnosi budovy PENB, energetický audit)
  • Dokumentace k programu Nový panel
  • V případě rekonstrukce – zaměření objektu a pasport stavby
Stavby občanské
škola, administrativní budova, hotel, restaurace
Stavby bytové
rodinný dům, bytový dům
rekonstrukce rodinného domu, revitalizace panelového a bytového domu

Inženýrská činnost

Cílem inženýrské činnosti je nabídnout objednateli souhrn všech služeb spojených s výstavbou, rekonstrukcí či revitalizací. Inženýrská činnost se zahajuje již v předprojektové přípravě, kdy se objednatel seznámí s možnými vlivy, omezeními či vyvolanými investicemi související s výstavbou. Na základě udělené plné moci objednatelem jsou zajištěny kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a majitelů inženýrských sítí a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V průběhu realizace stavby je zajišťován autorský dozor.

Vizualizace

Interiér

Interiér restaurace Ruby Blue – detail

Fotorealistické zobrazení interiérů a exteriérů staveb. 3D půdorysy pro snadnější představu o dispozici a 3D situace stavebních komplexů.

Veškeré projekční práce jsou zpracovávány v programu Nemetschek Allplan 2008, vizualizace v programu Cinema 4D R12 Visualize.